(Số liệu cập nhật đến ngày 31/12/2017)

TT

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

I

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

    5.654.95

 

II

DÂN SỐ

 

1

Tổng số hộ dân ( Hộ )

       28.658

2

Tổng dân số (dân số quy đổi)

- Dân số thường trú ( người )

     +    Nam

     +    Nữ

- Phân theo khu vực

     + Thành thị

     + Nông thôn

     202.062

100.313

       49.365

       50.948

 

70.550

29.763 

3

Mật độ dân số ( Người/km2 )

         1.774

4

Số trẻ em được sinh ra trong năm

     + Trong đó: Sinh trên 2 con

     + Tỷ lệ sinh trên 2 con (%)

         1.608

             326

         20,27

5

Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (%)

         10,89

III

LAO ĐỘNG

 

1

Số người trong độ tuổi lao động

 

       61.893

2

Lực lượng lao động đang làm việc (người)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (người)

     + Công nghiệp, xây dựng (người)

     + Thương mại, dịch vụ (người)

       52.173

         8.017

       17.028

       27.128

3

Cơ cấu lao động trong các ngành (%)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (%)

     + Công nghiệp, xây dựng (%)

     + Thương mại - dịch vụ (%)

     100

         15,37

         32,63

         52,00

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Hưng
 Liên kết website
Thống kê: 21.623
Online: 32