1

Phòng Quản lý đô thị

pqldt.ubtp@hatinh.gov.vn

2

Tô Thái Hòa – Trưởng phòng

 tothaihoa@hatinh.gov.vn

3

Lê Tuấn Anh – Phó Phòng

anhlt.ubtp@hatinh.gov.vn

4

Phạm Tấn Sinh - Phó Phòng

sinhpt.ubtp@ hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Đức Hải – Phó Phòng

haind.ubtp@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Thuận - Chuyên viên

thuannv.ubtp@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Quốc Kỳ - Chuyên viên

kynq.ubtp@hatinh.gov.vn

8

Phạm Văn Thảo - Chuyên viên

thaopv.ubtp@hatinh.gov.vn

9

Nguyễn Xuân Thái - Chuyên viên

thainx.ubtp@hatinh.gov.vn

10

Trần Huy Dũng - Chuyên viên

dungth.ubtp@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hưng
     Liên kết website
    Thống kê: 20.371
    Online: 2