Thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 110/KH- UBND ngày 27/12/2017 của UBND thành phố, về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Uỷ ban nhân dân xã Thạch Hưng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết định 52/2017 ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng; làm chuyển biến lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ hợp đồng trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân phòng chống các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu tiêu cực, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Tạo động lực cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính góp phần từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Tạo phong trào thi đua hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới để đưa xã Thạch Hưng về đích cuối năm 2018.

2. Yêu cầu

-  Kế hoạch được tổ chức thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, có chiều sâu tác dụng tích cực đến tất cả cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách, nhân viên hợp đồng cơ quan. Lấy hiệu quả hoạt động công vụ và kết quả, chất lượng phục vụ nhân dân làm mục tiêu định hướng.

II. NỘI DUNG:

1. Quán triệt, triển khai các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính

UBND tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách, nhân viên hợp đồng; trong đó chú trọng Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành TW Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước về ý thức, trách nhiệm, lề lối làm việc, về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Quy định 63-QĐ/Th.U ngày 01/10/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang thành phố; Quyết định 1826/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND thành phố...v.v...

Thông qua các cuộc họp, giao ban, chào cờ đầu tháng thường xuyên quán triệt  các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức.

2. Ký cam kết thực hiệnQuyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh.

- 100% cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách, cán bộ hợp đồng ký cam kết thực hiện Quyết định 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh  (………đồng chí cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách, cán bộ hợp  đồng).

- Giao trách nhiệm cho công chức văn phòng – Thống kê  là cán bộ đầu mối theo dõi việc thực hiện nghiêm túc các nội dung trong quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị BCH Công đoàn xã đưa nội dung Quyết định số 52/2017/QĐ – UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh vào phong trào thi đua hàng năm để phát động  đoàn viên tham gia hưởng ứng, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và kịp thời biểu dương khen thưởng.

2. Giao văn phòng UBND xã tổ chức hội nghị triển khai  theo kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu và các hồ sơ liên quan. Lập sổ chấm công để theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện của cán bộ, công chức, những người  hoạt động không chuyên trách, cán bộ hợp đồng của cơ quan.

3. Cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách, cán bộ hợp đồng căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện nghiêm túc chế độ công vụ, chuyên môn và nội dung của quyết định.

4. Đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy tăng cường công tác chỉ đạo. Thường trực  HĐND – UBMTTQ và các ngành đoàn thể phối hợp việc thực hiện của cán bộ, công chức xã.

Trên đây là kế hoạch của UBND xã Thạch Hưng triển khai thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ – UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi nhận:                                                                       

- UBND thành phố (b/c);

- TT. Đảng ủy;

- TT. HĐND;

- CT; PCT. UBND;

- CB, CC, CBHĐ

- Lưu: VT, VP;

- Gửi:

+ Bản giấy: Các TP không nhận bản điện tử;

+ Bản điện tử: Các TP còn lại;

TM. UỶ BAN  NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Chính Đàn

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

 


Thạch Hưng, ngày 05 tháng 01 năm 2018

         

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH, CÁN BỘ HỢP ĐỒNG CỦA CƠ QUAN  KÝ CAM KẾT

 THỰC HIỆN TỐT QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2017/QĐ – UBND

NGÀY 22/11/2017 CỦA UBND TỈNH HÀ TĨNH

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐÃ KÝ

CAM KẾT

GHI CHÚ

1

Lê Trung Liện

Bí thư Đảng ủy - CT.HĐND

x

2

Nguyễn Văn Quý

Phó bí thứ Đảng ủy

x

3

Nguyễn Chính Đàn

CT. UBND

x

4

Phan Tiến Dũng

PCT. UBND

x

5

Nguyễn Thanh Tịnh

CT. MTTQ

x

6

Nguyễn Thị Tâm

PCT. HĐND

x

7

Nguyễn Thị Thủy

VP. UBND

x

8

Phan Văn Thuận

PCT. MTTQ- TB TTND

x

9

Phan Văn Phượng

CT. Hội Cựu chiến binh

x

10

Phan Văn Tân

PCT. Hội Cựu chiến binh

x

11

Phạm Thị Hà

CT. Hội Nông dân

x

12

Nguyễn Thị Thu Hằng

PCT. Hội Nông dân

x

13

Trần Thị Hoài Thanh

CT. Hội phụ nữ

x

14

Trần Thị Hoa

PCT. Hội phụ nữ

x

15

Nguyễn Chính Thông

Bí thư Đoàn thanh niên

x

16

Trần Thị Hằng

PBT. Đoàn thanh niên

x

17

Nguyễn Chính Thắng

Công chức VHXH

x

18

Nguyễn Thi Hà Phương

Cán bộ VHXH

x

19

Lê Thị Hảo

Công chức ĐCXD

x

20

Hoàng Trung Anh

Cán bộ  ĐCMT

x

21

Bùi Đức Cảnh

Công chức KTNS

x

22

Đào thị Thanh Tuyên

Cán bộ KTNS

x

23

Nguyễn Thị Thu

Cán bộ Văn thư UBND

x

24

Lê Văn Thắng

Chỉ huy trưởng quân sự

x

25

Trương Thế Cương

Phó chỉ huy trưởng QS

x

26

Trương Thế Bồng

Trưởng Công an

x

27

Trần Quang Huy

Phó trưởng công an

x

28

Lê Thị Tâm

Cán bộ VP. UBND

x

29

Phan Văn Tỷ

Trưởng ban khuyến nông, TB Thú y BVTV

x

30

Trần Anh Tôn

Cán bộ TT ĐT

x

31

Bùi Thị Bình

Cán bộ Dân số

x

32

Nguyễn Thị Trang

Cán bộ truyền thanh cơ sở

x

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thủy

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Chính Đàn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hưng
     Liên kết website
    Thống kê: 20.403
    Online: 34