UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH HƯNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH H­ƯNG

 

Số: 81/QĐ/UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- hạnh phúc

Thạch H­ưng ngày 08 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách xã đầu tư  XDCB năm 2018

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH H­ƯNG

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ luật Ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

C¨n cø quyÕt ®Þnh số: 2925 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành Phố Hà Tĩnh về giao nhiệm vụ thu- chi ngân sách năm 2018 cho UBND xã Thạch H­ưng;

Căn cứ hồ sơ quy hoạch cấp quyền sử dụng đất  khu quy hoạch hạ tầng  trung tâm hành chính, khu xen dắm tại thôn Hòa, khu đất tại Đồng Cữa làng, Đồng Hương Hỏa xã Thạch Hưng:         

Xét đề nghị của cán bộ kế toán ngân sách xã Thạch Hưng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chi tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách xã như sau

Tổng nguồn vốn : 41.512,8 triệu đồng

(Bốn mươi mốt tỷ năm trăm mười hai triệu tám trăm ngàn đồng)

Bố trí cho các nhiệm vụ sau:

Trả nợ các công trình đã hoàn thành  số tiền 14.406,8 triệu đồng

Bố trí vốn các công trình khởi công mới số tiền 27.106 triệu đồng

( có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ kế hoạch vốn được giao cho kế toán ngân sách căn cứ vào hồ sơ khối lượng xây dựng của các công trình để thanh toán đúng quy định.Các ban ngành có liên quan  kết hợp với UBND xã tổ chức kiểm tra giám sát, nghiệm thu các công trình khởi công mới để giải ngân nguồn vốn kịp thới đúng quy định;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Văn phòng HĐNĐ – UBND kế toán ngân sách, địa chính xây dưng, các ban ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận;

-Phòng KH-TC

-Phòng giao dịch KBNN Hà tĩnh

-Lưu VPUB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

    CHỦ TỊCH

              Nguyễn Chính Đàn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hưng
     Liên kết website
    Thống kê: 21.595
    Online: 5