Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác PCTT&TKCN năm 2018, đề nghị của Ban CHQS, Văn phòng UBND xã Thạch Hưng,

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH HƯNG

 


Số: 71/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thạch Hưng, ngày   02  tháng 5  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2018

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH HƯNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018;

Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác PCTT&TKCN năm 2018, đề nghị của Ban CHQS, Văn phòng UBND xã Thạch Hưng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2018 xã Thạch Hưng gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Chính Đàn     -  Chủ tịch UBND                             - Trưởng ban.

2. Ông: Phan Tiến Dũng                    - P. CT UBND                         - Phó ban

3. Ông: Nguyễn Thanh Tịnh   -  CT UBMTTQ                       - Phó ban

4. Ông: Lê Văn Thắng             - CHT Ban CHQS                             - Phó ban trực.

5. Ông: Trương Thế Bồng       - Trưởng CA xã                       - Phó ban trực

6. Bà: Lê Thị Hảo                    - Công chức Địa chính             - Thành viên

7. Ông: Nguyễn Chính Thắng- Văn hóa xã hội                        - Thành viên

8. Ông: Bùi Đức Cảnh             - Kế toán ngân sách                 - Thành viên

9. Bà: Nguyễn Thị Thủy                    - Văn phòng UBND                - Thành viên

10. Bà: Nguyễn Thị Nhung     - Tư pháp-hộ tịch                     - Thành viên

11. Bà: Lê Thị Tâm                 - Cán bộ VPUBND                  - Thành viên

12. Ông: Phan Văn Tỷ             - TB Khuyến nông                            - Thành viên

13. Ông: Trương Thế Cương   - CHP Ban CHQS                             - Thành viên

14. Ông: Trần Anh Tôn           - Quản lý đô thị                       - Thành viên

15. Ông: Trần Quang Huy       - Phó Công an                                   - Thành viên

16. Bà: Phan Thị Tâm Tư                  - Hiệu phó trường THCS         - Thành viên

17. Bà: Nguyễn Thị Lân           - HT trường Tiểu học               - Thành viên

18. Bà: Nguyễn Thị Lam                   - HT trường Mầm non             - Thành viên

19. Ông: Trần Đình Nam                  - Trưởng trạm y tế                             - Thành viên

20. Ông: Phan Hồng Tâm        - Chủ tịch Hội CTĐ                 - Thành viên

21. Bà: Nguyễn Thị Hà Phương- Cán bộ VHXH                     - Thành viên

22. Bà: Nguyễn Thị Trang       – Cán bộ Truyền thanh  cơ sở - Thành viên

Kính mời các đồng chí trong: Thường trực Đảng uỷ, TT HĐND, trưởng các ngành đoàn thể cấp xã tham gia Ban chỉ huy PCTT&TKCN.

Ban được quyền điều động sử dụng cán bộ và các lực lượng khi cần thiết

Điều 2. 1. Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã chịu trách nhiệm trước UBND xã mọi mặt vể công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đôn đốc các thôn, nhân dân trong địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

2. Văn phòng của Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã là Văn phòng của UBND xã.

3. Kề từ tháng 5/2018 trở đi, Ban chỉ huy PCTT xã phải có người trực tại công sở để tiếp nhận nhiệm vụ xử lý kịp thời các thông tin về công tác PCTT-TKCN.

4. Giao trách nhiệm cho cán bộ GTTL; Địa chính; Kế toán ngân sách xã xây dựng kế họach chuẩn bị kinh phí cần thiết phục vụ cho công tác PCTT-TKCN theo yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Văn phòng UBND xã, các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;          

- BCH PCTT Thành phố;

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND;

- Lãnh đạo UBND;

- TTMTTQ;

- Như điều 3;

- Lưu: VT;

- Gửi:  Bản giấy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Chính Đàn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hưng
     Liên kết website
    Thống kê: 20.374
    Online: 5