Báo cáo xử phạt hành chính 6 tháng đầu năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH HƯNG

 


Số: 48/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thạch Hưng, ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

BÁO CÁO

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

6 tháng đầu năm 2021

 

Thực hiện công văn số   /UBND -TP ngày 30/6/2020 về việc đề nghị Báo cáo kết quả công tác thi hành Pháp luật về xử lý VPHC 06 tháng đầu năm 2021, UBND xã Thạch Hưng  báo cáo công tác thi hành Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH[1]

1.1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Thực  hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật Tự, an toàn xã hội, phòng chống Tệ nạn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình

Thực hiện Nghị Định 155/2016/NĐ-CP, ngày  18/11/2016,  về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

1.2. Công tác xây dựng, hoàn thiện Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nêu rõ tên, hình thức văn bản quy phạm Pháp luật thình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Việc xây dựng, thình phê duyệt và triển khai các Chương thình, Kế hoạch, Đề án triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

1.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng Pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND xã Thạch Hưng đã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã 12 buổi về Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị Định 167/2013, Nghị Định 155/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường; Nghị định số 100/2019 về xử phạt vi phạm ha nhf chính trong lĩnh vực giao thông; Nghị Định số 117/2020/NĐ-CP

1.4. Công tác kiểm tra việc thi hành Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2021 đội Trật tự đô thị của xã đó tổ chức kiểm tra 12 cuộc kiểm tra liên ngành việc thi hành Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn toàn xã:

Qua kiểm tra đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Với số tiền xử phạt 3.000.000đ( Ba triệu đồng chẵn trăm năm mươi nghìn đồng)

Qua kiểm tra có 10 đối tượng vi phạm theo nghị định 117 với số tiền xử phạt 10.000.000( mười triệu đồng chẵn)

Qua kiểm tra có hai đối tượng vi phạm theo Nghị định số 42 với số tiền xử phạt 6.000.000đ( sáu triệu đồng chẵn)

Số đối tượng bị UBND cấp xã áp dụng biện Pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn: 0 đối tượng( không tăng so với cùng kỳ)

Số đối tượng bị đề nghị áp dụng đưa vào trường giáo dưỡng : 01 đối tượng (không tăng so với cùng kỳ 01 đối tượng).

II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

2.1. Tình hình vi phạm hành chính

Công tác lập hồ sơ quyết định áp dụng  biện Pháp xử lý vi phạm hành chính nhìn chung đó bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, đúng pháp luật, kịp thời góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa phương

2.2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính

Số đối tượng bị UBND cấp xã áp dụng biện Pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn: 0 đối tượng (không tăng so với cùng kỳ)

Số đối tượng bị đề nghị áp dụng đưa vào trường giáo dưỡng : 01 đối tượng (không tăng so với cùng kỳ 01).

Trong 6 tháng đầu năm đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Với số tiền xử phạt 750.000đ (Bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

2.3. Tình hình áp dụng các biện Pháp xử lý hành chính

Số đối tượng bị UBND cấp xã áp dụng biện Pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn: 0 đối tượng (không tăng so với cùng kỳ)

Số đối tượng bị đề nghị áp dụng đưa vào trường giáo dưỡng : 01 đối tượng (không tăng so với cùng kỳ 01 đối tượng).

Số đối tượng bị áp dụng biện Pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng: 10 đối tượng

Số hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền áp dụng các biện Pháp xử lý vi phạm hành chính: 10 hồ sơ (áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng)

 Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn xã Thạch Hưng, UBND xã Thạch Hưng báo cáo phòng Tư pháp thành phố biết./.

Nơi nhận:

- phòng Tư pháp TP

-TTĐ ủy, TTHĐND, TTMTTQ

-Chủ tịch, phú chủ tịch UBND

- Lưu: VT,TP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chính Đàn

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 111.880
Online: 9