Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn, UBND xã Thạch Hưng đã tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố năm 2023. Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng. Sau 4 tuần tham gia cuộc thi, UBND xã Thạch Hưng đã đạt Giải ba tập thể, đạt 01 giải nhì và 01 giải ba cá nhân. Cuộc thi cải cách hành chính và chuyển đổi số là dịp để tuyên truyền, phổ biến về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trên lĩnh vực cải cách hành chính gắn với công tác chuyển đổi số, góp phần thực hiện chủ trương tăng cường công tác chuyển đổi số, hướng tới xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn./.

 

Nguyễn Thị Thu.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 165.843
Online: 6