Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính, trong thời gian qua, UBND xã Thạch Hưng đã đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Thành phố và Tỉnh giao

Thực trạng cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn

Việc cung cấp DVC trực tuyến được Lãnh đạo xã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện cải cách hành chính. UBND xã đã bám sát chỉ tiêu của các cấp giao về  thực hiện trong các năm 2020 trên địa bàn xã, quy định rõ các thủ tục hành chính bắt buộc phải cung cấp trực tuyến theo quy định.

Tuy cung cấp nhiều DVC trực tuyến mức độ 3, nhưng nhiều DVC trực tuyến không có phát sinh hồ sơ (có 17 DVC TT có phát sinh hồ sơ, chiếm tỷ lệ khoảng 17%). Đến hết tháng 11/2020, Tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến mức độ 3 của xã là 134/332 đạt khoảng 40%. 

Để nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, Ban văn hóa xã đã tham mưu UBND xã chỉ đạo các ban ngành thường xuyên phát sinh hồ sơ như Hành chính tư pháp, Lĩnh vực LĐTB&XH tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. Các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nêu trên được xem là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan, đơn vị..

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc cung cấp DVC TT trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Trong thời gian đầu năm 2020, cụ thể trong từ tháng 01 đến 13/4 năm 2020 hệ thống Trang dịch vụ công trực truyến toàn tỉnh bị hỏng làm gián đoạn việc thực hiện giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực truyến.

- Tỷ lệ DVC TT có phát sinh hồ sơ còn thấp, đạt khoảng 17%. Như vậy có khoảng 34 TT DVC trực tuyến không có phát sinh hồ sơ, nghĩa là người dân, doanh nghiệp không sử dụng các DVC TT này, ảnh hưởng đến hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến của xã.

- Việc cung cấp DVC trực tuyến ở cấp xã chưa được người dân quan tâm, chú trọng.

Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, đó là:

- Nhiều người dân và doanh nghiệp thừa nhận chưa biết và chưa thực sự quan tâm nhiều đến các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước. Mặc dù đã tổ chức tuyên truyền về DVC TT qua tờ rơi, qua các phương tiện thông tin đại chúng nhưng tỷ lệ người dân biết và sử dụng DVC trực tuyến còn thấp.

- Mặt khác, thói quen dùng giấy tờ, trình độ và điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của người dân đặc biệt là khu vực nông thôn còn rất nhiều hạn chế và thiếu gây khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

- Đồng thời, các dịch vụ công trực tuyến còn nhiều hạn chế về số lượng và chất lượng khai thác, đặc biệt là dịch vụ công mức độ 3, 4 khiến quá trình khai thác, sử dụng của người dân và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

- Ngoài ra, do tâm lý của người dân lo ngại về sự mất an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công, hoặc sự chưa rõ ràng về việc chứng thực cho các hồ sơ pháp lý trên mạng.

Nhìn chung, việc cung cấp DVC TT mức độ 3. 4 của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã trong thời gian qua được người dân và doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại. Mức độ và phạm vi cung cấp DVC TT mức độ cao ngày càng được mở rộng, với tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ, số hồ sơ giao dịch ngày càng tăng cao, đáp ứng chỉ tiêu về cải cách hành chính theo quy định. UBND xã cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến, góp phần cải thiện chỉ số CCHC của xã nói chung và toàn thành phố, tỉnh nói chung.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 96.585
Online: 8