Thực hiện công văn số 990/UBND-NV ngày 29/4/2021 của UBND thanfh phố Hà Tĩnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng ban hành công văn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ CBCC

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 90.384
Online: 10