Đẩy mạnh công tác CCHC trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2021 của UBND xã làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bước khởi động đầu năm, trong 6 tháng đầu năm 2021 này, việc chỉ đại điều hành đẩy mạnh cải cách hành chính được triển khai và thực hiện nghiêm túc, UBND xã đã xây dựng Kế hoạch về cải cách hành chính năm 2021 của xã Thạch Hưng, nội dung kế hoạch đã đề các chỉ tiêu và nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể:

Về cải cách thể chế: Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được duy trì thực hiện đảm bảo nghiêm túc và đúng quy trình. UBND xã đã ban hành Kế hoạch về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Thạch Hưng năm 2021 và Kế hoạch về tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Thạch Hưng năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống văn bản do UBND xã ban hành đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, thể thức, nội dung và được rà soát chặt chẽ nên chưa có văn bản nào thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý theo quy định của Bộ Tư pháp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính: UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, Kế hoạch về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 và Kế hoạch về tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, theo đó công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên.

Việc công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc, đã tiến hành niêm yết bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã tại bảng niêm yết của trụ sở cơ quan và trên trang Thông tin điện tử của xã đảm bảo theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Tình hình và kết quả giải quyết TTHC: Trong quý I, II/2021, tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/7/2021, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã đã tiếp nhận thụ lý, giải quyết và đã kết kết quả tổng số thủ tục: 372 thủ tục thuộc các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 147 trên 9 thủ tục. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đúng theo quy định.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường đã được chuẩn hóa về bằng cấp, đảm bảo về chuyên môn đáp ứng với vị trí công việc đang đảm nhận, có trình độ chuyên môn Đại học 7/7 người. Đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phục vụ nhân dân tận tình chu đáo, thái độ lịch sự, niềm nở, tích cực hướng dẫn giúp công dân giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục hành chính khi giao dịch.

Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức đến nay cơ bản ổn định, đảm bảo số lượng, chất lượng; đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc được giao.

Về thực hiện cải cách tài chính công: UBND xã đã ban hành Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công của UBND xã năm 2021; đã thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước của xã năm 2021 và đã thực hiện các hình thức công khai theo quy định.

Hiện đại hóa hành chính: Duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan x. UBND xã đã xây dựng Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021. Hệ thống máy tính của cơ quan đảm bảo phục vụ cho các bộ phận chuyên môn và đều được kết nối mạng internet; thực hiện trao đổi công việc thông qua địa chỉ email công vụ theo quy định. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của xã, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của tỉnh.

Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị: Hiện nay UBND xã đang duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo bộ Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015; thực hiện xây dựng 125 quy trình /138 thủ tục hành chính. Việc thực hiện giao dịch tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại xã tuân thủ nghiêm túc quy trình đã được xây dựng và phê duyệt.

Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước: Duy trì thực hiện nghiêm túc về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; UBND xã đã xây dựng Kế hoạch về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021, đồng thời quán triệt, triển khai đối với CBCC việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Công tác kiểm tra CCHC: Được thực hiện thường xuyên liên tục, đặc biệt là tăng cường giám sát của lãnh đạo UBND xã đối với hoạt động của cán bộ, công chức xã trong thực thi công vụ hàng ngày nói chung được thực hiện thường xuyên dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã. Đồng thời, bám sát Kế hoạch về tự kiểm tra việc thực hiện CCHC hành chính năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Nhìn chung, tại cơ quan xã không có trường hợp nào vi phạm quy trình trong tiếp nhận, giao dịch, thụ lý giải quyết TTHC và công tác CCHC nói chung.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính cũng được đẩy mạnh thực hiện: UBND xã đã thực hiện 60 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh và 4 lượt tuyên truyền được biên tập thành bài viết đăng tải trên Trang TTĐT xã; nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, giải quyết TTHC của các cấp; các kế hoạch về thực hiện công tác CCHC năm 2021 của UBND xã và việc đẩy mạnh và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức xã.

Nhìn chung, chất lượng và hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn xã ngày càng có nhiều chuyển biến và được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã duy trì nề nếp, thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn. Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 111.924
Online: 14